REGULAMIN
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
w Stuposianach

 1. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 3. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
 4. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17:00 do 21:00), są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska oraz regulują należyte opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
 5. Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych koedukacyjnych. Opiekunowie zorganizowanych grup kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami/podopiecznymi.
 6. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 7. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę).
 8. Od godziny 22:00 do 6:00 w schronisku obowiązuje cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie mogą zakłócać wypoczynku pozostałym osobom korzystającym ze schroniska. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą wychowawcy schroniska.
 9. Przygotowanie posiłku może odbywać się jedynie w miejscu wyznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnie dokładnie posprzątać.
 10. Osoby korzystające ze schroniska mają obowiązek oddać powierzone mienie w nienaruszonym stanie lub pokryć koszty zniszczeń w przypadku ich stwierdzenia.
 11. Zgłaszająca się grupa osób ma obowiązek wyznaczenia spośród siebie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie i oddania powierzonego mienia w nienaruszonym stanie lub pokrycie ewentualnych szkód w przypadku grup wycieczkowych obowiązek ten spoczywa na kierowniku zespołu wycieczkowego.
 12. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe przechowywane lub pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegu.
 13. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłosić wychowawcy w schronisku, który w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół w Lutowiskach określa wysokość odszkodowania.
 14. W schronisku obowiązuje spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz prowadzenie gier hazardowych jest zabronione.
 15. Palenie tytoniu w szkolnym schronisku młodzieżowym jest zakazane.
 16. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania wychowawca w schronisku jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto zawiadomienia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację) lub inne organy porządku publicznego.
 17. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych przypadkach kierować się do właściwego organu prowadzącego schroniska, Kuratora Oświaty lub Zarządu Oddziału PTSM.
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren schroniska.
 19. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań wychowawcy schroniska i/lub dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach.